Om oss

Generelt

Ingeniørvåpnets Soldatforening har medlemmer som i hovedsak er tilknyttet Ingeniørvåpnet. Foreningens lover er imidlertid slik utformet at soldater fra andre våpenarter også kan være medlemmer i vår forening. På den måten dekker foreningen også et behov for kontakt mellom soldater i distrikt og omgangskrets.

Da foreningen ble stiftet, syntes det som om betegnelsen soldat var ensbetydende med menig soldat. Etter hvert er det blitt alment akseptert at betegnelsen soldat er en betegnelse på alle krigsmenn fra menig til general. Vi er alle soldater!

Historikk

Ingeniørvåpnets Soldatforening ble stiftet 24. februar 1938, og den direkte foranledningen var Ingeniørvåpnets 250 års- og Ingeniørregimentets 50-årsjubileum i 1938.

Regimentssjefen oberst J. Johnsen var sterkt opptatt av at regimentets soldater skulle ta del i feiringen – ikke bare de som var inne til tjeneste, men også de som tidligere hadde vært rekrutter og soldater. Generalinspektøren – oberst J. Hertzbeg delte denne oppfatningen.

Året før jubileet – i 1937, henvendte derfor regimentssjefen seg til en av regimentets soldater, matrikkel nr. 26/1909 Danckert Krohn-Holm, og anmodet ham om å forberede dannelsen av en soldatforening.

Krohn-Holm tok utfordringen og gikk i gang med å få en forening på plass. Stiftelsesmøtet fant sted på krigsskolen på Akershus festning 24. februar 1938 med 46 tidligere ingeniørsoldater og tjenestegjørende befal tilstede. I løpet av sommeren og fram til våpenjubileet hadde antall medlemmer økt til 600!

På stiftelsesmøtet ble det reist forslag om at foreningen burde få forarbeidet en fane som gave til Ingeniørregimentet ved det forestående jubileet. Forslaget fikk almen tilslutning, og man klarte også å få gjennomført tiltaket.

Overleveringen av soldatforeningens gave til jubileet i 1938 ble et høydepunkt i arrangementet, med rundt 400 av foreningens medlemmer tilstede. Fanevakten bestod av 10 rekrutter fra de første våpenøvelser i 1888 og fanen ble overlevert av foreningens formann Krohn-Devold til H.M. Kong Haakon som under vanlig sermoniell overleverte fanen til regimentssjefen.

Siden den gang har regimentsfanen vært samlingsmerket både for Ingeniørregimentet og Ingeniørvåpnets Soldatforening.

Den 17. desember 2002, kan man si ”ringen var sluttet”. Ved en høytidelighet på Hvalsmoen ble vårt kjære regiment, Ingeniørregimentet nedlagt. I den forbindelse ble regimentsfanen levert tilbake til Soldatforeningen av regimentssjefen, brigader Sannes, før han trådte av.

Foreningens formann; Terje Brørby mottok fanen og hadde med seg en fanevakt på 6 mann: Rolf A. Muggerud, Arne Broberg,, Jarle Lind, Oddmund Johansen og Fred Bendiksen, som taktfast marsjerte ut med fanen høyt hevet! En vemodig og spesiell opplevelse!

(foto Erna L. Elsrud)

                                                         

Medlemstallet i foreningen har variert gjennom tidene, men pr. i dag er foreningen høyst livskraftig og oppegående med over 450 medlemmer spredt over hele landet.

Ingeniørvåpnets Soldatforening er tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund (NMKF), et forbund som ble stiftet 30. mars 1940 med vesentlig medvirkning fra vår forening.

Vi har en rekke aktiviteter gjennom året og ønsker også DEG som medlem.

Ta kontakt med oss!